REZERWUJ WYCIECZKI ONLINE W CENACH O 10% NIŻSZYCH!

Regulamin

Regulamin obowiązuje od 1.01.2021.

Użyte definicje

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.jointrips.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Usługi dostępne w Sklepie.

Organizator – tureckie biuro podróży İKAROS TURIZM z siedzibą w Turcji, adres: Sara Saray Mahallesi.Hoca Ahmet Yesevi Cad.Sebat Nr lokalu:1/A 07400 Alanya/ANTALYA y Mah. Haci Hamdioğlu Cd. 23/1 07 400 Alanya.

Sprzedawca – JoinTrips z siedzibą w Turcji, adres: Sara Saray Mahallesi.Hoca Ahmet Yesevi Cad.Sebat Nr lokalu:1/A 07400 Alanya/ANTALYA y Mah. Haci Hamdioğlu Cd. 23.01.07.400 Alanya.

Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady: korzystania ze Sklepu.

Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, a także prawa osób, których dane dotyczą.

Konsument – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niepowiązanego bezpośrednio na swoją działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej osobowość, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością lub działalność zawodowa.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.

Sprzedający jest administratorem Kupujących; dane osobiste.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedającym przez: wypełnienie i wysłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie Sklepu, w tym: zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Internetowego i zaakceptowanie jego treści.

Umowa na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów umowy zawierane na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym wyłączne korzystanie z jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość, aż do zakończenia and kontrakt.

Bilet – imienny bilet z nazwą imprezy turystycznej, uprawniający do skorzystania z opisanej imprezy w nim.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane do zakupu Produkty i jest on istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Organizatorem.

Newsletter – jedna z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, z jego uprzednim zgoda.

Postanowienia ogólne

Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w euro (EUR). Bilety dostarczane są przez Internet lub w siedzibie Organizatora.

Metody Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

– płatność online – płatność online iyizico (zewnętrzny system płatności)

– za pobraniem – opcja płatności polegająca na zapłacie przez Kupującego przy odbiorze Produktu,

  1. w siedzibie Organizatora lub w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi Zawarcie umowy sprzedaży

W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę Sklepu, np. www.jointrips.com, a następnie wybierz Produkt zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi wykonać następujące czynności: dodanie Produktu do koszyka, wypełnić formularz zamówienia takimi danymi jak imię i nazwisko, adres lub nazwa Kupującego, podanie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego używanego podczas pobytu w Turcji wybór metody płatności, akceptacja regulaminu Sklepu oraz Warunków uczestnictwa w wycieczkach potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „zamawiam z” obowiązek zapłaty” lub o równoważnej treści. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do zamieszczenia Zamówienie, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem Kupującego zawrze umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Kupującego płatności za Zamówienie.

Procedura reklamacyjna

Jeżeli nie jesteś zadowolony z należytego wykonania umowy przez Organizatora, masz prawo do: złożyć reklamację w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora usługi zawarte w umowie zakupionej w Biurze Podróży İKAROS TURIZM. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres organizatora wycieczki pod rygorem nieważności. Reklamacja jest uznawane przez Organizatora na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa w wycieczkach.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątki od odstąpienia od umowy wskazane są w dalszej części Regulaminu tj wyjątki od odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. Aby dotrzymać terminu odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu przed jego wygaśnięciem w formularz e-mail na adres info@jointrips.com. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres Adres e-mail sprzedającego. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę lub skorzystać Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument może również sporządzić pismo o samodzielne odstąpienie od umowy, przy czym za konieczne uważa się co najmniej: dane identyfikacyjne i adresowe, nazwa lub symbol zwracanego Towaru, data odbioru Towaru przez Konsumenta, numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawca. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpienie od umowy. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną, termin: wysłaniem korespondencji jest termin wysłania korespondencji w celu dotrzymania 14-dniowego okres karencji. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

Wyjątki do odstąpienia od umowy

Przy zamawianiu Produktu Konsument, który odbierze Bilet przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy termin traci prawo do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie praw konsumentów. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są utrwalone na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po spełnieniu przez przedsiębiorcę usługi, utraciłby prawo do odstąpienia od umowy; w którym zależy cena lub wynagrodzenie o wahaniach na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przedsiębiorcy o utracie prawo do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Zwrot

Sprzedawca zwróci wpłacone przez Konsumenta środki w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że: Konsument wyraża zgodę na inny sposób zwrotu pieniędzy. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi Konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi udzielonej przez Sprzedawcę w ciągu 2 lat od dnia wydania Produktu w związku z ujawnionym stanem fizycznym (niezgodność z umowy) lub wady prawnej. Konsument może zgłosić Sprzedawcy żądanie z tytułu rękojmi w terminie: rok od daty zauważenia wady. Wszelkie reklamacje ze strony Kupujących należy kierować na piśmie lub na adres Adres e-mail sprzedającego. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na e- adres pocztowy lub adres do korespondencji podany przez Konsumenta. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: Imię i nazwisko Konsumenta, adres, kod pocztowy, nazwa zakupionego Produktu, uzasadnienie reklamację, datę ujawnienia się wady Produktu, potwierdzenie zakupu od Sprzedawca (opcjonalnie, w zależności od okoliczności, Konsument może przedstawić jeden z następujących: dowód zakup, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail potwierdzający zamówienie przez Sprzedającego itp.) Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na adres wskazane przez konsumenta (w tym adres e-mail).

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Zasady danych przetwarzanie i prawa Kupujących w związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://jointrips.pl/ Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych ze składaniem i realizacją Zamówień w:

Sklepu, zapisanie się przez Kupującego do newslettera, kontaktowanie się Kupującego ze Sprzedawcą poprzez kontakt formularza, a także telefonicznie lub mailowo na adresy bezpośrednie Sprzedawcy podane na stronie Sklepu. cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, a także prawa osób, których dane dotyczą, są opisane w Polityce Prywatności.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług

Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług Kupujący musi posiadać: urządzenia z dostępem do Internetu; (komputer, tablet, telefon); odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecana minimalna wersja Mozilla Firefox Firefox 24.0, Opera w wersji 10 lub nowszej, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszy), który zapewnia obsługę plików cookie i Javascript. Dopuszczalne jest korzystanie z innych wersji przeglądarek internetowych, o ile zapewniają one pełną kompatybilność z wersje wymienione powyżej. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto e-mail umożliwiające Kupującemu odbieranie wiadomości e-mail. W celu bezpiecznego korzystania ze Sklepu oraz jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie używane przez Kupujący powinien posiadać w szczególności: aktualny system antywirusowy, skuteczną zaporę sieciową, zainstalowany system operacyjny aktualizacje systemu i przeglądarki internetowej związane z bezpieczeństwem, aktywowana funkcja akceptacji plików cookies oraz Java Skrypt w przeglądarce internetowej, oprogramowanie odczytujące pliki w formacie .PDF Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Niespełnienie przez Kupującego powyższych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z ICT system, którego używa. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy Kupujący nieprawidłowo skonfigurował konto e-mail lub nie zostało w ogóle skonfigurowane, a zatem e-maile od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupujący nie dociera do Kupującego.

Biuletyn Informacyjny

W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący, który niezależnie od siebie może zapisać się do Sprzedawcy Biuletyn Informacyjny. Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail dostarczone przez Kupującego, za jego uprzednią zgodą. W celu skutecznego zapisania się do Newslettera, Kupujący jest: zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który ma być wysłana informacja oraz do potwierdzenia Subskrypcja. Subskrypcja jest potwierdzona po zapisaniu. Polega na potwierdzeniu subskrypcji przez Kupującego poprzez zalogowanie na podany adres e-mail i klikając w link aktywacyjny w wiadomości potwierdzającej. Kupujący może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, korzystając z opcji wypisania się (rezygnacja z subskrypcji), która jest dostępne w każdej wiadomości marketingowej wysłanej przez Sprzedawcę do zamówienia Kupującego. Kupujący może również zwrócić się do: Sprzedający bezpośrednio do cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z przetwarzanie przed wycofaniem zgody.

Prawa autorskie

wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaki towarowe Sklepu, w tym elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są prawnie chronione i przysługują Sprzedającemu lub osobom trzecim, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy. To jest zabronione jest kopiowanie lub inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy. Zakup Produktu przez Internet nie przenosi autorskich praw majątkowych ani osobistych praw autorskich do tych Produktów na kupujący. Kupujący może z niego korzystać wyłącznie na własne potrzeby. W przypadku naruszenia praw własności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym ich elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa baz danych, odpowiedzialność ponosi osoba, która dopuściła się naruszenia (w tym Klient), przewidziane w prawie autorskim lub prawach własności intelektualnej. Każdy ujawniony przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, dla których Sprzedający jest jedynym administratorem i upoważniony, upoważni Sprzedającego do nałożenia kary umownej w kwota 600 zł na indywidualnego naruszyciela. Platforma ODR ODR (Online Dispute Resolution – Platforma ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowego rozwiązania sporu.

Platforma ODR jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Za pośrednictwem platformy ODR, konsument zamieszkały na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć reklamację dotyczącą towaru lub usługi zakupione przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie odpowiedniego podmiotu, który się zajmie z rozstrzyganiem sporu. Wszystkie instytucje wymienione na platformie zostały zweryfikowane, aby upewnić się, że: są zgodne z odpowiednimi przepisami i są zarejestrowane przez władze państwowe.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy Obowiązuje prawo tureckie, w szczególności Kodeks Cywilny. Sąd właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z:

umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca świadczenia dla Konsumenta. Miejscem wykonania jest w szczególności wyznaczone miejsce, do którego Sprzedawca zobowiązany jest, zgodnie z umową, wysłać Produkt lub Towar do Kupującego. Konsument ma również prawo przekazać spór do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spory zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz 2016.1823 z 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa do sądu powszechnego. Kupujący w każdej chwili mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego na stronie Sklepu i wydrukować go na zewnątrz. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie Sprzedawcy.

Polityka prywatności

W związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełniamy niniejszym obowiązku informacyjnego i informujemy Państwa jako klientów biura podróży JoinTrips, o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka turecka IKAROS TURIZM z siedzibą w Turcji adres: SarayMahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sebat Apt.No:1/A 07400 Alanya/ANTALYA Turcja, właściciel marki JoinTrips.pl
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem e-mail: info@jointrips.com
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy – dokonywania rezerwacji wycieczek fakultatywnych w Turcji oraz do celów statystycznych (zbieranie statystyk dot. użytkowników strony)
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy świadczący na rzecz naszej firmy usługi transportowe, hotelowe, przewodnickie, marketingowe, księgowe.
  5. Ponieważ mieścimy się w Turcji i dzialamy na terenie tego kraju, Państwa dane osobowe są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa umowy.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, będą przetwarzane przez okres 6 lat.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożność zrealizowania usługi w naszej firmie, to jest odbycia wycieczki fakultatywnej.
Satysfakcja gwarantowa

Z nami odwiedzicie najciekawsze miejsca Riwiery Tureckiej

Taniej przy rezerwacji online

Przy rezerwacji online ceny o 10% niższe

Klienci z całego świata

Oferujemy obsługę w różnych językach

W 100% bezpieczne płatności

Przelew / MasterCard / Visa / iyzico

× Napisz do nas!